Koraci u registraciji

Korak 1 - Registracija preduzetnika u odjeljenju za privredu grada

Rješenje o registraciji preduzetnika donosi odjeljenje za privredu grada (registracioni organ) na osnovu dostavljene sljedeće dokumentacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva za registraciju preduzetnika SP-1 (obrazac se dobija kod registracionog organa);
 2. Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za stranog državljanina;
 3. Uvjerenje mjesno nadležnog osnovnog suda da fizičkom liicu koje registruje početak poslovanja u formi preduzetnika, nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 4. Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske da fizičko lice koje registruje početak poslovanja u formi preduzetnika, nema dospjelih a neizmirenih obaveza i koje nije starije od 8 dana od dana podnošenje zahtjeva za registraciju preduzetnika;
 5. Ugovor o osnivanju ortačke radnje (samo ukoliko su osnivači dva, ili više fizičkih lica);
 6. Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika koja iznosi maksimalno 30 KM.

Registracioni organ dužan je da donese rješenje o registraciji preduzetnika najkasnije u roku od dva dana, od dana dostavljanja urednog zahtjeva.

Korak 2 - Izrada pečata

Pečat se može izraditi u bilo kojoj pečatoreznici , gdje je na uvid potrebno dostaviti rješenje o registraciji preduzetnika. Izrada pečata iznosi od 20 – 50 KM.

Korak 3 - Registracija preduzetnika kod Poreske uprave

Prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa preduzetnik vrši kod mjesno nadležne organizacione jedinice Poreske uprave Republike Srpske, prema sjedištu preduzetnika, u roku od pet dana, od dana izdavanja rješenja o registraciji preduzetnika.

Za registraciju poreskog obveznika i/ili obveznika za uplate doprinosa, Poreskoj upravi potrebno je dostaviti:

 • Popunjen obrazac prijave PR2;
 • Rješenje o registraciji preduzetnika;
 • Ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša (za strane državljane);
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga ( osim ako preduzetnik sam ne vodi poslovne knjige)

Potvrda o registraciji poreskog obveznika dobija se isti dan ukoliko je dostavljena kompletna dokumentacija.

Korak 4 - Otvaranje žiro računa

Žiro račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnoj banci. Prilikom otvaranja računa, banci je potrbno dostaviti:

 • Rješenje o registraciji preduzetnika;
 • Kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima sa računa (obrazac se dobija u banci);
 • Potvrdu o registraciji poreskog obveznika.

Korak 5 - Fiskalizacija

Preduzetnik je dužan da prije početka rada uvede fiskalnu kasu. Cijena fiskalnog uređaja je od 400 – 800 KM. Ovu obavezu preduzetnik nema ako obavlja zanatske djelatnosti i djelatnosti starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.

Korak 6 - Registracija kod Uprave za indirektno oporezivanje

Prijava obveznika PDV-a vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH prema sjedištu preduzetnika.

Obavezi prijavljivanja obveznika PDV-a podliježu sva lica čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi, ili je vjerovatno da će preći, prag od 50.000,00 KM.

Uz zahtjev za registraciju i upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (obrazac ZR – 1), potrebno je dostaviti kopiju, uz predočenje originala, ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • Rješenje o registraciji preduzetnika;
 • Ličnu kartu podnosioca zahtjeva;
 • Potvrdu o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave Republike Srpske;
 • Karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren (za sve otvorene transakcione račune);
 • Dozvolu za rad i prijavu boravišta izdatu od nadležnog organa i pasoš za fizičko lice – preduzetnika, stranog državljanina;
 • Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:
  • 10 KM – Svrha doznake : Taksa na zahtjev za registraciju: Vrsta prihoda: 722801;
  • 10 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji; Vrsta prihoda: 722802;
  • 20 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji; Vrsta prihoda: 722814.

Korak 7 - Početak obavljanja djelatnosti

Preduzetnik je dužan da počne sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana, od dana dostavljanja rješenja o registraciji.

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti provjerava nadležni inspekcijski organ u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o registraciji preduzetnika.

Promjena podataka od značaja za pravni promet

Preduzetnik je dužan da, podnošenjem obrasca zahtjeva SP-1, prijavi registracionom organu sljedeće promjene podataka:

 • Lično ime i prezime, adresu, broj lične karte ili pasoša;
 • Poslovno ime i sjedište;
 • Vrijeme obavljanja djelatnosti (tokom cijele godine ili sezonski);
 • Vrstu zanimanja (osnovno, dopunsko ili dodatno);
 • Mjesto obavljanja djelatnosti (poslovni prostor, stambeni prostor ili bez prostora);
 • Šifru i naziv pretežne djelatnosti i drugih djelatnosti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti;
 • Otvaranje, promjenu podataka i zatvaranje izdvojene jedinice;
 • Privremeni prestanak obavljanja djelatnosti i
 • Trajni prestanak obavljanja djelatnosti.

Privremeni prestanak obavljanja djelatnosti

Preduzetnik može privremeno prestati da obavlja djelatnost u ukupnom trajanju do šest mjeseci u periodu od dvije godine. Izuzetno, preduzetnik uz prilaganje odgovarajućih dokaza može prestati da obavlja preduzetničke djelatnosti u slučaju:

 1. Bolesti, stručnog usavršavanja ili nastupanja više sile, najduže do dvije godine neprekidno i
 2. Korišćenja porodiljskog odsustva, najduže do navršene treće godine života djeteta.

O ponovnom početku obavljanja preduzetničke djelatanosti preduzetnik je dužan da pisanim putem obavijesti nadležni organ, najkasnije u roku od osam dana po isteku vremena privremenog prestanka obavljanja djelatnosti.

Trajni prestanak obavljanja djelatnosti

Preduzetnik je dužan da izvrši odjavu obavljanja djelatnosti prije prestanka rada, podnošenjem obrasca zahtjeva SP-1.

Preduzetnik koji osim u sjedištu posluje i u izdvojenim jedinicama, obavezan je da izvrši odjavu svih izdvojenih jedinica, prije podnošenja zahtjeva za odjavu obavljanja djelatnosti.

Promjena informacija

Prijava promjena informacija u vezi sa poslovnim telefonom, telefaksom, elektronskom poštom i internet stranicom preduzetnika nije obavezna. Promjena ovih informacija ne podliježe plaćanju takse za postupak registracije preduzetnika.

Promjena podataka od značaja za pravni promet

Preduzetnik je odgovoran za zakonito poslovanje i za zakonit rad lica koja zapošljava.

Odgovornost za obaveze nastale obavljanjem preduzetničke djelatnosti, ne prestaje prestankom rada i brisanjem preduzetnika iz registra preduzetnika.

Novčanim sankcijama, u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, podliježe preduzetnik koji u toku poslovanja ne prijavi nadležnom registracionom organu promjenu podataka od značaja za pravni promet. Sankcijama podliježe i preduzetnik koji u postupku registracije prijavi neistinit podatak ili dostavi lažan dokaz u namjeri da se takav podetak ili dokaz upotrijebi kao vjerodostojan.

Korak 7 - Početak obavljanja djelatnosti

Registar odobrenja u privredi sadrži podatke o svim odobrenjima, zakonskim i podzakonskim propisima koji ih regulišu, kao i sva odobrenja potrebna radi obavljanja određenih privrednih djelatnosti.