Registracija privrednog društva obuhvata nekoliko bitnih koraka i procedura. Na ovoj stranici možete pronaći najbitnije informacije o registraciji privrednog društva u Republici Srpskoj.

2 Koraka

5 Procedura

5 Dana

Registrovano privredno društvo

Registracija privrednog društva: Troškovi registracije u KM

 • Notar 2 x 4,095 KM + ovjera ličnih karata 2 x 2 KM + ovjera potpisa ovlaštenog lica 10 KM
 • Taksa APIF-u – 35 KM
 • Taksa Službenom glasniku RS za objavu 7 KM po redu x 6 redova – 42 KM
 • Izrada pečata – 40 KM

 

Ukupno 139,19 KM + taksa UIO/BiH – 40 KM

Potrebno je posjetiti sljedeće institucije

 • Notara
 • Gradsku uslužnu kancelariju
 • Banku – radi uplate osnivačkog kapitala i otvaranja bankovnog računa
 • Šalter APIF-a
 • Pečatoreznicu
 • Područni centar Uprave za indirektno oporezivanje
 • Distributera fiskalnih uređaja
 • Poresku upravu RS, radi podnošenja zahtjeva za potvrdu o registraciji i prijave zaposlenih radnika

Korak 1

Procedura 1: Posjeta notaru / notarski ovjeren osnivački akt

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte, te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru.

Notar ovjerava osnivački akt, tj. objerava potpis osnivača i ovlaštenog lica. Ovjera jednog potpisa košta 7 notarskih bodova po 0,50 KM + PDV = 4,095 KM.

Procedura 2: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa

Posjeta gradskoj uslužnoj kancelariji ili notaru radi ovjere kopije lične karte /pasoša vlasnika i odgovornog lica ( ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjere potpisa budućeg odgovornog lica ( 10 KM ).

Procedura 3: Registracija privrednog društva - jednošalterski sistem kod APIF-a

 • Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, Odluka o imenovanju odgovornog lica, Izjava o prihvatanju dužnosti odgovornog lica, Potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala, potvrda o prebivalištu za osnivača ili odgovornog lica, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične/pasoša vlasnika i odgovornog lica, Uvjerenje da nema dospjelih , a neizmirenih poreskih obaveza koje izdaje Poreska uprava, dozvola za privremeni boravak ako je lice ovlašteno za zastupanje strani državljanin) – prva registracija besplatna;
 • Objava u Službenom glasniku RS – 7 KM po redu;
 • Taksa APIF-u – 35 KM

 

Rok postupanja je tri dana, ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija. Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. da je dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.

Korak 2

Procedura 4: Registracija privrednog društva

Preuzimanje sudskog rješenja i obavještavanja o razvrstavanju po klasifikaciji djelatnosti kod APIF-a.

Procedura 5: Izrada pečata

Izrada pečata u ovlaštenoj pečatoreznici uz kopiju sudskog rješenja, a originala na uvid. Izrada pečata iznosi od 20 – 50 KM, rok postupanja je jedan dan.

Nakon ovih koraka, privredno društvo dužno je da izvrši i :

 • Uplatu komunalne takse za isticanje poslovnog imena – plaćanja komunalne takse vrše se u PJ Poreske uprave Republike Srpske.
 • PDV registraciju – Posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH radi PDV registracije.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtjev za registraciju (obrazac ZR-1),
 2. Rješenje o upisu u sudski registar,
 3. Uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave,
 4. Lična karta vlasnika ili nadležnih lica,
 5. Punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreskog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica – stranog državljanina,
 6. Dozvola za rad i prijava boravišta za stranog državljanina,
 7. Karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je otvoren transakcioni račun,
 8. Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:
  • 10 KM – Svrha doznake : Taksa na zahtjev za registraciju;
  • 10 KM – Svrha doznake : Taksa za izdavanje rješenja o registraciji;
  • 20 KM – Svrha doznake : Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji
 • Fiskalizaciju – Da bi privredno društvo počelo s radom neophodna je nabavka fiskalne kase koja, sa montažom, i godišnjim servisiranjem košta oko 1000 KM.
 • Preuzme potvrde o registraciji i prijavi zaposlene u Poreskoj upravi RS na već propisanim obrascima
 • Otvaranje bankovnog računa – Posjeta banci radi otvaranja žiro računa uz podnošenje potrebne dokumentacijei zahtjeva za prebacivanje osnivačkog kapitala na žiro račun privrednog društva.
 • Ispuni uslove iz oblasti zaštite i zdravlja na radu – Privredno društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ovo rješenje donosi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, a naknada iznosi 10 KM republičke takse.